Bewindvoerder benoemen in uw testament? 5 aandachtspunten

In sommige situaties is het verstandig of zelfs noodzakelijk om een vertrouwenspersoon te benoemen. Een vertrouwenspersoon kan (in de toekomst) bepaalde (financiële) zaken voor u of uw familieleden regelen. In welke situaties is dat belangrijk en waar moet u op letten?

In deze blog staat het benoemen van een bewindvoerder in uw testament centraal.

Als u (een groot) vermogen nalaat als u komt te overlijden, dan wilt u mogelijk de zeggenschap over uw erfenis nog niet overlaten aan uw kinderen. Als u niets regelt, dan hebben meerderjarige kinderen direct de zeggenschap over hun erfdeel. Bij minderjarige kinderen ligt de zeggenschap tot 18-jarige leeftijd bij de langstlevende ouder of eventuele voogd. Maar als uw kind 18 jaar wordt, dan heeft hij of zij direct zeggenschap over zijn of haar erfdeel. Als u dat liever niet wilt, kunt u ervoor kiezen om de zeggenschap pas op latere leeftijd aan uw kind te geven. In uw testament benoemt u dan een bewindvoerder. Zeker bij grotere vermogens kan dit belangrijk zijn. Maar wie benoemt u en tot welke leeftijd laat u het bewind gelden?

Vijf aandachtspunten voor het benoemen van een bewindvoerder:

1. Wie benoemt u tot bewindvoerder?

U kunt een persoon* of een rechtspersoon benoemen. Voor de erfenis aan eigen kinderen wordt meestal de langstlevende ouder als bewindvoerder aangewezen. Voor de erfenis aan kleinkinderen zijn dit de ouder(s) van het kleinkind. Als vervangend of opvolgend bewindvoerder wordt vaak een ander familielid aangewezen. Maar een goede vriend of zakenpartner kan ook. Kiest u een persoon, dan is het belangrijk om iemand te kiezen die u vertrouwt en die de juiste expertise  heeft. Ook moet deze persoon voldoende tijd hebben voor de bewindvoering. Soms wordt er in de privé-omgeving geen geschikte partij gevonden of wordt er bewust voor een rechtspersoon of organisatie gekozen. Naast notarissen zijn er ook andere professionele partijen in de markt, zoals family offices, die kunnen optreden als bewindvoerder.

Na uw overlijden vraagt de notaris aan de door u benoemde bewindvoerder of hij ook daadwerkelijk bewindvoerder wil zijn. De betreffende persoon mag weigeren. In de notariële verklaring van erfrecht wordt de bewindvoerder vermeld.

2. Meerdere bewindvoerders

U mag meerdere bewindvoerders benoemen. U kunt bijvoorbeeld een bewindvoerder aanstellen die zich bezighoudt met uw onderneming en een andere bewindvoerder speciaal voor privébezittingen. In de praktijk zien we vaak maar één bewindvoerder. Ook is het mogelijk om in uw testament een opvolgend bewindvoerder op te nemen. Als de persoon die u benoemt zijn functie niet aanvaardt of deze niet kan uitoefenen, dan is er in uw testament al geregeld wie dan de bewindvoerder wordt. Is er niet in de opvolging voorzien, dan stelt de rechter een bewindvoerder aan.

3. Bevoegdheden van de bewindvoerder

De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van het geërfde vermogen dat onder bewind is gesteld. De bewindvoerder moet daarbij de belangen behartigen van degene voor wie het bewind is ingesteld. De taken kunnen in een testament nog verder zijn uitgebreid. De bewindvoerder legt jaarlijks en aan het einde van zijn bewind rekening en verantwoording af. Dit doet hij aan de rechthebbende en aan degenen voor wie het bewind wordt gevoerd, tenzij in het testament een andere regeling is opgenomen. Als de bewindvoerder zijn werk niet goed doet, dan kan hij aansprakelijk gesteld worden door de rechthebbende (bijvoorbeeld uw kind of een andere erfgenaam).

4. Beloning bewindvoerder

Op grond van de wet is de beloning van de bewindvoerder 1% van het vermogen dat onder bewind staat. U mag in uw testament een afwijkende beloning opnemen. Dat kan ook een totaalbedrag of een uurloon zijn. U kunt ook opnemen dat er geen beloning is voor de bewindvoerder. Let op: de bewindvoerder moet de beloning in box 1 van de inkomstenbelasting opgeven als inkomsten uit overige arbeid. Dit is anders als er een bewindvoerder is benoemd die dit beroepsmatig doet. Dan is er sprake van winst uit onderneming in de inkomstenbelasting of in de vennootschapsbelasting.

5. Einde van de bewindvoering

In het testament wordt meestal een datum genoemd waarop de bewindvoering eindigt. In de praktijk is dit gekoppeld aan de leeftijd van het kind. Voor kwetsbare personen wordt aan het bewind meestal geen eindleeftijd gekoppeld. Uw kind heeft de mogelijkheid om vijf jaar na uw overlijden de rechter te verzoeken het bewind te laten vervallen. Bijvoorbeeld  als hij of zij vindt zelf capabel genoeg te zijn om over het vermogen te beschikken. Als de rechter dit ook vindt en het bewind is ingesteld in het belang van het kind zelf, dan vervalt het bewind. Soms is het bewind juist ingesteld in het belang van een ander dan het kind. Bijvoorbeeld als een stiefouder het vruchtgebruik heeft van het erfdeel van het kind. In dat geval eindigt het bewind als dit belang vervallen is. Het kan ook vervallen als de rechthebbende en de persoon in wiens belang het bewind is ingesteld, samen aan de bewindvoerder vragen het bewind op te heffen.

Dit is de tweede blog in een serie over het benoemen van vertrouwenspersonen. In de eerste blog behandelen we het benoemen van een executeur in uw testament. De derde blog gaat over het benoemen van een voogd en in de laatste blog leest u over het benoemen van een gevolmachtigde in uw levenstestament. Deze blogs volgen binnenkort.

* Een bewindvoerder moet een handelingsbekwaam persoon zijn. Hij moet dus meerderjarig zijn en mag niet onder curatele staan.

Geschreven naar de stand van zaken op 7 maart 2023.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64