Dierbare verloren en erfenis regelen?

Dit komt er allemaal bij kijken

Erfenis en nalatenschap

Heeft u onlangs een dierbare verloren en bent u erfgenaam? Dan moet u in deze vaak moeilijke tijd heel veel zaken regelen en vragen beantwoorden. Om u op weg te helpen, heeft Evi de belangrijkste stappen alvast voor u op een rijtje gezet in de nabestaandenwijzer. Hierin leest u waar u aan moet denken na het overlijden van een naaste en welke beslissingen u juist nu en welke u beter later kunt nemen.
Nabestaandenwijzer aanvragen

Drie aandachtspunten als u een erfenis krijgt

 1. Bepaal wie de erfgenamen zijn.

  Breng alle erfgenamen in kaart en bekijk hoe de erfenis is opgebouwd.

 2. Aanvaard of weiger de erfenis

  Zodra u weet dat u erfgenaam bent, kunt u kiezen uit drie mogelijkheden om met de erfenis om te gaan. U kunt de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

 3. Controleer het wettelijk erfrecht

  Verdiep u in de belastingregels en bereken hoeveel erfbelasting u moet betalen. Bekijk ook de vrijstellingen en schenk-opties.

De erfenis aanvaarden of verwerpen?

Zodra u weet dat u erfgenaam bent, kunt u kiezen uit drie mogelijkheden om met de erfenis om te gaan.

Erfenis zuiver aanvaarden

Als u de erfenis zuiver aanvaardt, erft u zowel de bezittingen als de schulden van de overledene.

Beneficiair aanvaarden erfenis

U krijgt alleen een deel van de erfenis als er na afbetaling van de schulden geld overblijft. U bent dan niet verantwoordelijk voor de schulden in de erfenis.

Verwerpen van de erfenis

Besluit u om de erfenis te verwerpen? Dan heeft u geen recht meer op de nalatenschap.

Checklist nalatenschap regelen

Als er iemand in uw naaste omgeving overlijdt, is dat een emotionele en ingrijpende gebeurtenis. Er zijn veel zaken die moeten worden geregeld. Na het overlijden van een dierbare is dat niet het eerste waar uw hoofd naar staat. Hieronder een handige checklist van de financiele zaken waar u mee te maken krijgt.

Direct regelen na overlijden

 • Zorg dat het overlijden gemeld wordt bij de burgerlijke stand. Deze maakt een akte van overlijden op die u kunt gebruiken om het overlijden door te geven aan betrokken instanties.
 • Bepaal of er een testament is. In het Centraal Testamenten Register (CTR) is vastgelegd of de overledene een testament heeft op laten maken bij de notaris. Met een overlijdensakte kunt u navraag doen of een testament geregistreerd is.
 • Bepaal wie de erfgenamen zijn en of u de nalatenschap wil aanvaarden, beneficiar wil aanvaarden of dat u de erfenis wilt verwerpen.

Bankzaken regelen

 • Geef aan de bank waar de overledene zaken mee deed het overlijden door. De bank zet de rekening op "erven van" en blokkeert de rekening tenzij er een tweede rekeninghouder is die over het tegoed op de rekening kan beschikken.
 • Vraag een verklaring van erfrecht op bij de notaris. Een verklaring van erfrecht is een document waarin staat hoe de nalatenschap geregeld is, waaronder wie de erfgenamen zijn, wie welk deel krijgt van de nalatenschap en wie namens de erfgenamen mag handelen.

Inkomen partner na overlijden

 • Geef het overlijden door aan werkgever of uitkerende instantie. Indien de overledene een sociale uitkering en/of een inkomen uit loondienst ontving, kan diens partner mogelijk een overlijdensuitkering ontvangen.
 • Heeft de overledene via een werkgever pensioen opgebouwd? Dan hebben de partner of de kinderen mogelijk recht op nabestaandenpensioen. Het overlijden zal dan aan de pensioenuitvoerder(s) moeten worden gemeld.

Veel gestelde vragen over het regelen van een nalatenschap

Hoe doe ik aangifte over een erfenis?

Na het overlijden krijgen erfgenamen te maken met inkomstenbelasting en erfbelasting. Over het jaar waar de overledene inkomsten genoot moet nog aangifte gedaan worden. Dat kan met de zogenaamde slotaangifte (F biljet). Een eventuele teruggave komt toe aan de erfgenamen. Moet er nog aan de fiscus worden betaald? Dan moeten de erfgenamen hier ook voor zorgen. In dat geval is het raadzaam om hiervoor het geld te reserveren voordat de nalatenschap wordt verdeeld.

De erfgenamen betalen belasting over hun deel van de nalatenschap Er geld wel een vrijstelling. De hoogte daarvan vindt u hier.

Wat is een verklaring van erfrecht?
Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van de notaris waarin alle informatie is opgenomen om de nalatenschap te regelen en te bepalen wie de erfgenamen zijn. De notaris stelt de verklaring van erfrecht op. Hij doet dit namens de
erfgenamen.
In een verklaring van erfrecht staat:
•  of er een testament is;
•  wat de burgerlijke staat was van de overledene;
•  wie de erfgenamen zijn;
•  of er een executeur is;
•  of er iemand gevolmachtigd is om de nalatenschap af te wikkelen;
•  of de wettelijke verdeling van toepassing is op de nalatenschap.
Wanneer is een verklaring van erfrecht nodig?
Een verklaring van erfrecht is vaak nodig om:
 • bankrekeningen op naam van overledene te deblokkeren;
 • een uitkering van een levensverzekering te krijgen;
 • de koopwoning op naam van de erfgenaam te zetten.
Kan ik een erfenis weigeren?
U kunt een erfenis weigeren. Dit heet verwerpen. U bent dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling ervan. U ontvangt niets, maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden.
Met welke kosten krijg ik te maken?
Een overlijden brengt altijd kosten met zich mee. Bijvoorbeeld de kosten voor de uitvaart, erfbelasting, een notaris en soms ook kosten voor een accountant of belastingadviseur.
Hoe kan ik een overlijden doorgeven bij Evi?

U kunt de melding per e-mail sturen naar info@evivanlanschot.nl of u kunt ons bellen op 020-3544545. Naast de overlijdensdatum en het Evi rekeningnummer ontvangen wij daarbij graag de contactgegevens van de persoon die wij mogen benaderen met betrekking tot de afwikkeling van de erfenis. Deze bestaan uit een naam, telefoonnummer en de relatie tot de overledene. Hiermee kunnen we de nalatenschap verder afwikkelen. Over het algemeen zullen we daarbij om een Verklaring van Erfrecht vragen. Deze kunt u via de notaris regelen.

Erfbelasting

Hoeveel erfbelasting betaal je over een erfenis? Dat hangt af van verschillende factoren zoals je relatie tot de erflater en de waarde van de erfenis. Gelukkig bestaan er ook vrijstellingen

Tarieven erfbelasting 2022

Belaste verkrijging

Partners en kinderen

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Overige

€ 0 - € 130.425 10% 18% 30%
€ 130.425 of hoger 20% 36% 40%

 

Vrijstellingen 2022

 • € 680.645Partner/echtgenoot
 • € 21.559Kinderen
 • € 21.559Kleinkinderen
 • € 64.666Invalide kinderen
 • € 51.053Ouders
 • € 2.274Overige verkrijgers

Een overlijdensgeval doorgeven?

U mag de melding per e-mail doen toekomen via info@evivanlanschot.nl of u kunt ons bellen op 020-3544545. Naast de overlijdensdatum en het Evi rekeningnummer ontvangen wij graag de contactgegevens van de persoon die wij mogen benaderen met betrekking tot de afwikkeling van de erven. Deze bestaan uit een naam, telefoonnummer en de relatie tot de overledene. Hiermee kunnen we de nalatenschap verder afwikkelen. Over het algemeen zullen we een Verklaring van Erfrecht vragen. Deze kunt u via een notaris regelen.

Blogs over 'erfenis ontvangen? Wat nu.'

Heeft u een erfenis ontvangen en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Lees dan de onderstaande blogs van Evi.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.