Disclaimer

Waarschuwing

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inhoud Evi site

Evi besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website ('de Website'). Desalniettemin is het mogelijk dat er onverhoopt op de website van Evi onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Het gebruiken van gegevens en informatie op de website van Evi geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Evi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Gericht op inwoners van en rechtspersonen met een statutaire zetel in Nederland

De diensten, informatie of financiële instrumenten als vermeld op de website zijn niet gericht op distributie of voor gebruik door (rechts)personen in jurisdicties of landen anders dan Nederland. De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot het gebruik van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet door Evi worden onderhouden of beheerd en verwijzingen of hyperlinks van andere websites naar de Website zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Website. Evi is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte beleggingsadviezen, koersinformatie en/of enige andere informatie.

Aard van de informatie

De door Evi op deze website verstrekte gegevens en informatie zijn van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Deze gegevens en informatie zijn geen aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of het afnemen van financiële diensten dan wel beleggingsadvies.

Beveiliging

Cliënt van Evi is bevoegd aan Evi orders tot onttrekking en storting te geven, via - en op de wijze zoals aangegeven op - de website van Evi en conform de Overeenkomst Evi en het reglement van de Beleggersgiro Van Lanschot (opgenomen in de openingsdocumentatie).
De cliënt van Evi zal bij het gebruik van Evi alle veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in de aan cliënt verstrekte openingsdocumentatie inzake Evi en/of andere aan cliënt verstrekte en/of te verstrekken informatie inzake Evi opvolgen. In dit kader is cliënt onder meer verplicht om op de door Evi bepaalde of te bepalen wijze na te gaan of verbinding met (de Internet-site van) Evi bestaat en om aan cliënt persoonlijk toegekende pincode te wijzigen overeenkomstig de door Evi gegeven instructies.

Het rekeningnummer en de pincode worden door Evi uitsluitend aan cliënt kenbaar gemaakt en zijn strikt persoonlijk. Cliënt is verplicht ten aanzien van het aan cliënt toegekende rekeningnummer en de pincode geheimhouding te betrachten en ook overigens Evi met de vereiste zorgvuldigheid te gebruiken. Elke op de in dit artikel bedoelde wijze gegeven order zal worden geacht te zijn verstrekt door cliënt en zal cliënt binden. Evi is niet verplicht tot enig verdergaand onderzoek.

Ingeval van verlies, diefstal, misbruik of het op andere wijze in onbevoegde handen geraken van het rekeningnummer, de pincode en/of de combinatie van deze nummers, dient cliënt, na ontdekking, onverwijld de servicedesk van Evi te verzoeken de rekening te blokkeren. Evi zal na kennisneming van een dergelijk verzoek de rekening terstond blokkeren en, indien noodzakelijk, verdere maatregelen nemen ter voorkoming van misbruik. Cliënt is verplicht de melding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Evi te bevestigen. Gedurende de periode tot het moment van eerste melding als hiervoor aangegeven is cliënt aansprakelijk voor de gevolgen van het onbevoegd gebruik of misbruik van het rekeningnummer, de pincode en/of de combinatie van deze nummers.

Door middel van de website van Evi, de openingsdocumentatie inzake Evi en/of andere door Evi verstrekte en/of te verstrekken informatie, zal aan cliënt kenbaar worden gemaakt wat de openingstijden van Evi zijn.

Meldpunt voor kwetsbaarheden

Help ons de veiligheid van onze (virtuele) dienstverlening continu te verbeteren. Evi vindt het belangrijk dat klanten veilig kunnen bankieren. Wij stellen ons daarom open voor deskundigen om ons hierbij te ondersteunen door mogelijk gevonden zwakke plekken aan ons te melden. > Lees meer

Aard van Internet

Internet is niet altijd een geheel betrouwbaar communicatiemedium. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden. Evi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade (van cliënt) die het gevolg is van of samenhangt met misbruik, onbevoegd of onjuist gebruik (door derden) van Evi en/of communicatieverbindingen en/of apparatuur en/of overige faciliteiten van Evi of derden waardoor ten aanzien van de rekening transacties worden verricht waarvoor cliënt geen opdracht heeft gegeven, storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door Evi of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor cliënt geen of vertraagd gebruik kan maken van Evi en de daaraan verbonden faciliteiten van Evi of derden.

Evi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van of samenhangende met onjuistheden in en/of het niet of vertraagd ontvangen van - al dan niet via Evi en/of via de door het (de) door cliënt opgegeven telefoonnummer(s), e-mail-adres(sen) en/of postadres(sen) - verstrekte koersinformatie, berekeningen, saldo opgave of andere door Evi aan cliënt verschafte informatie, tenzij de betreffende schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Evi.

Intellectueel eigendomsrecht Website

De website van Evi is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze website in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij Evi dan wel bij derden. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

Privacybeleid

Evi verwerkt gebruikersgegevens volgens het door haar gehanteerde privacybeleid; klik hier voor het privacybeleid. De gebruiker kan via verwijzingen of hyperlinks op de Website websites bezoeken van andere bedrijven, waarop het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven van toepassing is. Wij raden de gebruiker aan, eerst kennis te nemen van het privacybeleid van deze bedrijven alvorens zijn gegevens prijs te geven.

Nederlands recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.

Klachten

Klachten over onze financiële dienstverlening kunt u indienen via de telefoon, e-mail of ons contactformulier. Evi is bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 21:00 uur via telefoonnummer 0800 290 29 00. Mailen kan naar info@evivanlanschot.nl. Lees hier alles over het indienen van een klacht en de klachtenafhandeling.

Van Lanschot Kempen NV

Evi is een handelsnaam van Van Lanschot Kempen NV. Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te 's-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met btw-identificatienummer NL0011.45.770.B01, is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98, 1000 AB Amsterdam en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Van Lanschot Kempen NV kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar van verzekeringsproducten en als verlener en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.

100.28.132.102