Levensexecuteur benoemen voor uw levenstestament? 4 aandachtspunten

In sommige situaties is het verstandig of misschien zelfs noodzakelijk om een vertrouwenspersoon te benoemen, die (in de toekomst) bepaalde (financiële) zaken voor u of uw familieleden kan regelen. In welke situaties is dat belangrijk en waar moet u dan op letten?

In dit blog staat het benoemen van een gevolmachtigde* in uw levenstestament centraal. Degene die de volmacht krijgt, wordt ook wel levensexecuteur genoemd. Dit is dus een heel andere rol dan de testamentaire executeur. Deze laatste heeft een rol na uw overlijden, terwijl de levensexecuteur juist een rol heeft tijdens uw leven.

In een levenstestament kunt u wensen en instructies vastleggen voor de situatie waarin u tijdens uw leven uw belangen zelf niet meer kunt of wilt behartigen. Bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom. U kunt een volmacht geven aan een privépersoon of een rechtspersoon. Het benoemen van een levensexecuteur doet u in een levenstestament dat u bij een notaris kunt laten opstellen. De notaris kan dit levenstestament inschrijven bij het Centraal Levenstestamentregister. Dit laatste is overigens niet verplicht. Maar wie gaat u benoemen? En laat u de volmacht direct ingaan of koppelt u hier voorwaarden aan?

Vier aandachtspunten voor het benoemen van een levensexecuteur:

1. Wie benoemt u tot levensexecuteur?

Het is belangrijk om vooraf te overleggen met degene die u wilt benoemen in uw levenstestament. Het is een verantwoordelijkheid die veel tijd in beslag kan nemen. Degene die u benoemt moet over voldoende expertise beschikken. Het is belangrijk dat u goed afstemt wat u van de levensexecuteur verwacht. U kunt de levensexecuteur een volmacht geven die direct ingaat. Maar u kunt er ook voor kiezen om de volmacht pas later in te laten gaan. Bijvoorbeeld als een arts heeft bepaald dat u niet meer wilsbekwaam bent. In de praktijk zien we vaak dat de volmacht voor de partner direct ingaat. De volmacht van (een van) de kinderen gaat pas in als een bepaalde situatie zich voordoet. Bijvoorbeeld als uw partner er niet meer is of uw belangen niet meer wil of kan behartigen. De kinderen zijn dan opvolgend levensexecuteur.

U kunt meerdere personen een volmacht geven in uw levenstestament. Vaak zien we dat er een levensexecuteur voor de financiële zaken en een andere levensexecuteur voor medische zaken is benoemd. Er zijn ook professionele organisaties, zoals bijvoorbeeld family offices, die als levensexecuteur kunnen optreden.

2. Bevoegdheden van de levensexecuteur

In een levenstestament legt u vast welke bevoegdheden de levensexecuteur krijgt. U bepaalt of de levensexecuteur alleen uw financiële zaken mag regelen of ook uw medische zaken. Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden. Dit geldt zowel op familiair, financieel als medisch gebied. De wet verbiedt de levensexecuteur overigens ook bepaalde handelingen, zoals het aanpassen van uw testament. U bepaalt bij de benoeming zelf wat de levensexecuteur in rekening mag brengen als loon en/of (on)kosten. Is er sprake van een professionele levensexecuteur? Dan is het gebruikelijk dat er een uurtarief in rekening wordt gebracht. De beloning moet wel in het levenstestament zijn vastgelegd.

3. Toezichthouder

In een levenstestament kunt u ook een toezichthouder benoemen. De toezichthouder controleert regelmatig uw levensexecuteur als u zelf niet in staat bent om dat te doen. Op deze wijze verkleint u het risico dat een levensexecuteur misbruik maakt van zijn bevoegdheden. Als u geen toezichthouder benoemt, is het in geval van misbruik mogelijk dat iemand uit uw omgeving naar de rechter stapt om een bewindvoerder of curator te benoemen. In het levenstestament kunt u zelf bepalen wanneer het toezicht ingaat. Misschien vindt u toezicht op uw partner als gevolmachtigde niet nodig, maar op uw kind bijvoorbeeld wel. Als een kind de gevolmachtigde is, dan kunnen andere kinderen de toezichthouder zijn. Het is ook mogelijk om te bepalen dat de levensexecuteur bij bepaalde handelingen toestemming nodig heeft van de toezichthouder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verkoop van onroerend goed. Maar ook de wijziging van het beleggingsprofiel van de beleggingsportefeuille. Een toezichthouder heeft recht op een vergoeding voor gemaakte kosten. Daarnaast is het ook mogelijk om een beloning toe te kennen voor zijn werkzaamheden. Als er een familielid benoemd is, dan wordt er meestal geen vergoeding of beloning toegekend.

4. Geen levenstestament, wat dan?

Stel dat u niets regelt en u korte of langere tijd niet in staat bent om uw belangen goed te behartigen? Dan kan onder andere uw familie een rechter verzoeken om een bewindvoerder, mentor of een curator te benoemen. Deze persoon vertegenwoordigt u dan. U hebt in dat geval geen invloed op wie de rechter benoemt. Als de rechter een bewindvoerder benoemt en u heeft een effectenportefeuille, dan moet de bewindvoerder doelmatig beleggen. In de richtlijnen voor bewindvoerders die door een rechter zijn benoemd, staat dat het beleggingsprofiel defensief tot zeer defensief moet zijn. Dit kan inhouden dat er aandelen verkocht moeten worden als uw beleggingsprofiel hoger is dan defensief. Het is mogelijk om aan de rechter te vragen of de bewindvoerder toch offensiever mag beleggen. Het is aan de rechter om hier wel of niet akkoord mee te gaan.
Met een levenstestament kunt u zelf de regie in handen houden. Maar het ontneemt de rechter niet de bevoegdheid om een bewindvoerder, mentor of curator aan te stellen. De rechter zal wel rekening houden met uw wensen zoals die vastgelegd zijn in uw levenstestament.

Weet u wie u wilt benoemen als levensexecuteur? Informeer dan uw notaris zodat dit in uw levenstestament kan worden vastgelegd.

Dit is de vierde en laatste blog in de blogserie over het benoemen van vertrouwenspersonen. In de andere drie blogs leest u over het benoemen van een executeur, een bewindvoerder en een voogd.

* Een gevolmachtigde moet een handelingsbekwaam persoon zijn. Hij moet dus meerderjarig zijn en mag niet onder curatele staan.

Geschreven naar de stand van zaken op 21 maart 2023.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149