Op Prinsjesdag 2023 is het Belastingplan 2024 ingediend waarin een versnelde verhoging van het belastingtarief in box 3 is aangekondigd. Daarnaast wordt nu voorgesteld om de forfaitaire rendementen aan te passen die in de voorlopige aanslag worden gehanteerd.

Hoe zit het ook alweer met box 3? Hieronder vertelt Evi over de huidige stand van zaken en de aangekondigde wijzigingen.

Box 3: forfaitair rendement

De huidige box 3-belasting geldt naar verwachting tot en met 2026. Deze zogenoemde forfaitaire spaarvariant kent drie categorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Elke categorie kent zijn eigen forfaitaire, fictieve rendement. Het forfaitaire rendement voor overige bezittingen, waaronder ook beleggingen vallen, is al aan het begin van het betreffende belastingjaar bekend. Voor 2023 is dit 6,17% en voor 2024 wordt dit 6,04 %. De rendementen voor de overige twee categorieën worden pas na afloop van het belastingjaar definitief vastgesteld. Deze zijn namelijk gebaseerd op de werkelijke rente over het belastingjaar. Voor banktegoeden is dat de gemiddelde bancaire rente op deposito’s van huishoudens met een looptijd van maximaal drie maanden. Voor de rente op schulden is dit de gemiddelde rente op uitstaande woninghypotheken van huishoudens. Beide rendementen worden gepubliceerd door De Nederlandsche Bank (DNB).

Voorlopige aanslag

Een voorlopige aanslag wordt al aan het begin van het belastingjaar opgelegd. Daarbij kan dus nog geen rekening worden gehouden met het nog definitief vast te stellen rendement voor de categorieën banktegoeden en schulden. Deze worden nu vastgesteld op basis van een schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de voorlopige aanslag voor 2023 wordt gerekend met 0,36% voor banktegoeden en 2,57% voor schulden. Voor de categorie banktegoeden blijkt dat nu te laag te zijn. Door de stijging van de rente in 2023 zal het definitieve percentage dit jaar naar verwachting uitkomen op ongeveer 0,8%.  Als u veel spaargeld heeft, zult u mogelijk bij uw definitieve aanslag over 2023 moeten bijbetalen. Het percentage voor schulden zal waarschijnlijk niet veel afwijken van de schatting van 2,57%.

Om voor de toekomst het verschil tussen de percentages in de voorlopige aanslag en de definitieve aanslag zoveel mogelijk te beperken, heeft de staatssecretaris van Financiën op 6 oktober 2023 een nota van wijziging gestuurd naar de Tweede Kamer. Daarin stelt hij voor om de forfaitaire rendementspercentages voor box 3 die in de voorlopige aanslagen worden gebruikt op een andere manier vast te stellen. Dit verkleint de kans dat u belastingrente moet betalen als de voorlopige aanslag te laag was.

Hoe worden de nieuwe percentages vastgesteld?

De percentages voor banktegoeden en schulden worden in het vervolg gebaseerd op de door DNB vastgestelde percentages van de maand juli van het voorafgaande kalenderjaar. Dus voor de voorlopige aanslag over het belastingjaar 2024 worden de percentages gehanteerd van juli 2023. Voor banktegoeden komt dit dan uit op 1,03% en voor schulden op 2,47%.

Box 3: tarief in 2024

Naast de verandering in de forfaitaire rendementen voor 2024, wijzigt ook het belastingtarief in 2024. Vorig jaar was al afgesproken dat het belastingtarief in 2024 zou stijgen van 32% naar 33% en in 2025 naar 34%. In het op Prinsjesdag gepubliceerde Belastingplan 2024 is voorgesteld dat het tarief al met ingang van 2024 naar 34% gaat. Tijdens de Algemene Beschouwingen is er door de Tweede Kamer een motie aangenomen om het box 3-tarief in 2024 te verhogen naar 36%. Het is op het moment van schrijven van deze blog nog niet bekend of de motie wordt uitgevoerd.

Hoge Raad-uitspraak over box 3

Ondertussen loopt er nog een Hoge Raad-procedure over de rechtmatigheid van de herstelwetgeving voor box 3. De uitspraak wordt binnen zes maanden verwacht. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat het huidige, tijdelijke box 3-systeem ook moet worden aangepast. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wilt u weten wat de veranderingen in box 3 voor u betekenen? Neem dan contact op met uw fiscalist.

Geschreven naar de stand van zaken op 19 oktober 2023.

 

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Wilt u ons persoonlijk spreken?

Hebt u ergens vragen over? Onze vermogenscoaches staan klaar om met u te sparren of u te begeleiden bij uw keuze.

Maak nu vrijblijvend een afspraak

Gerelateerd

Geldzaken

Zo ziet box 3 er in 2027 uit: de hoofdlijnen

De contouren van het nieuwe box 3-stelsel zijn bekend gemaakt. Er wordt naar gestreefd om dit per 1 januari 2027 in te voeren. In deze blog vindt u in hoofdlijnen de inhoud van het nieuwe wetsvoorstel box 3.

44.192.15.251