Uitstel invoering box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement.

In het Coalitieakkoord 2021-2025 is afgesproken om per 2025 de belastingheffing in box 3 te  baseren op het werkelijk gerealiseerde rendement. Het kabinet heeft op basis van een onderzoek van Capgemini nu besloten om dit uit te stellen tot 2026.  

Spaarvariant geldt tot en met 2025

Eind 2021 besloot de Hoge Raad dat het huidige box 3-systeem in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het kabinet wil naar een stelsel van werkelijk rendement. Maar omdat dit niet op korte termijn te realiseren is, komt er een overgangsfase. Door de heffing over het werkelijke rendement met nog een jaar uit te stellen, gaat de zogenaamde spaarvariant dus niet alleen gelden voor 2023 en 2024 maar ook voor 2025. 

Spaarvariant

In plaats van het huidige forfaitaire rendement, dat afhankelijk is van de hoogte van uw vermogen, wordt bij de spaarvariant gekeken naar de vermogenscomponenten waaruit uw vermogen bestaat. Daarbij gelden drie categorieën: spaargeld, overige bezittingen (beleggingen, onroerend goed, vorderingen, etc.) en schulden.  

Over het spaargeld wordt een rendement berekend dat gebaseerd is op de depositorente van het betreffende jaar. Over de overige bezittingen wordt een forfaitair rendement berekend, dat gebaseerd is op een voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen vijftien jaar. En in plaats van de schulden van het box 3-vermogen af te trekken, wordt bij de spaarvariant een forfaitaire rente over de schuld gerekend die in aftrek komt op het rendement dat u over uw overige vermogensbestanddelen realiseert. Die rente is gerelateerd aan de gemiddelde hypotheekrente in het betreffende belastingjaar.

Compensatie voor de jaren 2017-2020

Het kabinet kiest er in eerste instantie voor om alleen de belastingplichtigen te compenseren die meegedaan hebben aan het massaal bezwaar over de jaren 2017 t/m 2020. Deze groep heeft in augustus hierover bericht ontvangen. Er zijn verschillende opties onderzocht om mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 ook rechtsherstel te bieden, al is dit juridisch niet verplicht. Maar het lijkt er sterk op dat er géén compensatie gaat komen voor  belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt. De verwachting is dat dit met Prinsjesdag definitief bekend wordt gemaakt. 

We houden u via onze blogs op de hoogte van de ontwikkelingen.  

Geschreven naar de stand van zaken op 6 september 2022. 

3.230.143.213